Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757

Силвија Костадиновска

медицинска сестра

Емилија Паневски

медицинска сестра

Викторија Ристов

медицинска сестра

Елена Саздова

медицинска сестра

Верица Дејанска

медицинска сестра

Лилјана Јовчева

медицинска сестра

Габриела Донев

медицинска сестра

Татјана Панева

медицинска сестра

Татјана Митрев

медицинска сестра