Дежурен број: 078 393 757
032 / 393-757
 Паневски

Емилија Паневски

медицинска сестра

Специјалност Medicine
Области на Експертиза
  • Cardiac Imaging – Non-invasive.
  • Cardiac Rehabilitation and Exercise.
  • Hypertrophic Cardiomyopathy.
  • Inherited Heart Diseases.

Емилија Паневски е вработена во ПЗУ од 2010 до денес. Има учествувано на предавања за матични лекари од повеќе области. Има посетувано обуки за мед. сестри во ПЗУ за користење на ЕЗК, за издавање и заверка на рецептура, боледувања и ортопедски помагала. Има посетувано обуки во ПЗУ за скрининзи кај различни групи на пациенти, за постигнување на цели кон ФЗОМ.